Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany osobních údajů GDPR

 

Hutě Resort s.r.o. (dále jen RS Hutě Resort), IČO:61055905, Rotavská 2654/11, Praha 5, 155 00.

Při nakládání s osobními údaji je postupováno v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

RS Hutě Resort chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Důvěra se správným nakládáním vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

RS Hutě Resort je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

(a) zpracování osobních údajů prováděné RS Hutě Resort během Vašeho používání internetových stránek www.huteresort.cz,

(b) zpracování osobních údajů ze strany RS Hutě Resort během plnění smluv s obchodními partnery a zákazníky našeho rekreačního střediska

(c) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností RS Hutě Resort

(d) zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

(e) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů RS Hutě Resort

(f) na zpracování osobních údajů prováděné RS Hutě Resort základě Vámi uděleného souhlasu.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být RS Hutě Resort zpracovávány za těmito účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery a smluv uzavíraných se zákazníky);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů RS Hutě Resort)
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vaší poptávky);
 • Zasílání obchodních sdělení (RS Hutě Resort je oprávněno zasílat obchodní sdělení prostřednictvím emailu na základě uděleného souhlasu nebo na základě poskytnuté služby – závazné rezervace ubytování).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • vedení dokumentace související s naším podnikáním a obchodními případy
 • vedení objednávacích systémů
 • vedení adresářů klientů a zaměstnanců
 • zpracování výkazů pro orgány veřejné moci
 • účetních a daňových operacích
 • vedení evidence stížností
 • vedení seznamů vyřazené dokumentace
 • vedení reklamací
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví
 • zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci našeho rekreačního střediska, které jsou nezbytné pro zajištění našich služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte RS Hutě Resort souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení RS Hutě Resort, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že lze souhlas kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 10 let nebo do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti RS Hutě Resort je s vašimi údaji nakládáno pouze jednatelem a/nebo oprávněnými zaměstnanci.

RS Hutě Resort je v některých případech ze zákona povinen, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je RS Hutě Resort povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování do 10 let pro účely plnění smlouvy. V rámci ochrany oprávněného zájmu správce do 3 let. Ostatní záležitosti jako vyřizování požadavků prostřednictvím elektronických formulářů evidujeme vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašich požadavků.

RS Hutě Resort může také zasílat obchodní sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním takových sdělení až do případného odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy. 

RS Hutě Resort je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

SOUBORY COOKIES

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies jsou určeny pro shromažďování osobních údajů; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy, na základě našeho oprávněného zájmu, případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;

nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní;

cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;

funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Nastavení a případně odmítnutí zpracování souborů cookies

Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:

Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies

Opera – https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

(a) na přístup k osobním údajům

(b) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů,

(c) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně

(d) na omezení zpracování osobních údajů

(e) na přenositelnost údajů

(f) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Pokud je předmětem Vaší námitky již nedostávat zasílání obchodních sdělení, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte především elektronicky na admin@huteresort.cz nebo dopisem na adresu sídla společnosti Hutě Resort s.r.o. Společnost Hutě Resort s.r.o. vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 1.1. 2024.