Všeobecné obchodní podmínky (Řád)

Všeobecné obchodní podmínky (Řád)

Provozní a ubytovací Řád RS Hutě Resort

Vymezení pojmů

Provozním a ubytovacím řádem (Řád) rekreačního střediska Hutě Resort je chápán tento dokument.

Areál a/nebo rekreační středisko a/nebo RS Hutě Resort je faktická plocha, prostor patřící nebo počítající se do celku s budovami a plochami určenými pro rekreační účely.

Ubytovatelem se rozumí společnost Hutě Resort s.r.o., IČO 61055905, se sídlem Rotavská 2654/11, Praha 5, 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C43880/MSPH.

Ubytovacími službami jsou definovány ubytovací služby poskytované Hutě Resort s.r.o.

Ubytovaným je chápán zákazník, který potvrdil a zaplatil objednávku (rezervaci) ubytování v ubytovací jednotce – pokoji v budově, chatce v prostorech Ubytovatele.

Hostem je definován Ubytovaný, dále zákazník, který potvrdil objednávku poskytnutí místa pro postavení stanu či umístění vozidla, jakož i každá osoba vstupující/pobývající v RS Hutě Resort.

Osobou se myslí fyzická osoba, která nemá žádný vztah k Ubytovateli, není zaregistrovaná jako Host a není v evidenci jako Ubytovaný.

Vozidlo – osobní vozidlo, karavan, obytný vůz, mikrobus apod.

Parkováním se myslí odstavení vozidla na asfaltové ploše nebo po dohodě s administrátorem nebo správcem i na přilehlých travnatých plochách, nikoliv však v areálu u chatiček.

RS Hutě Resort se nachází v k.ú. Hutě pod Třemšínem, zejména na p.č. 412/1.

Typem ubytování a/nebo ubytovací jednotkou a/nebo Místem ubytování se myslí pokoj v budově, obytná chatka, poskytnuté k užívání Ubytovanému.

Místo nebo Místo na parkování je místem poskytnuté Ubytovatelem pro umístění stanu, vozidla nebo karavanu.

Cenou se rozumí cena za ubytování v ubytovací jednotce – pokoji v budově, chatce nebo za poskytnuté v areálu RS Hutě Resort, jakož i cena za vstup do areálu střediska bez ubytování či poskytnutí Místa, to vše podle typu objednané služby. Cena pobytu se hradí celá předem na celou dobu pobytu. Při přerušení pobytu ze strany Hosta se úhrady za pobyt nevrací. V ceně je zahrnuto DPH ve výši 10%, parkovné a rekreační poplatek obci, který upravuje případná platná obecná vyhláška. Pokud to není výslovně uvedeno, tak v ceně není zahrnuta strava. Ta je účtována zvlášť.

Stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovacích služeb učiněné Ubytovaným a/nebo Hostem při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených tímto Řádem.

Datem doručení odstoupení od smlouvy je datum obdržení takové informace prostřednictvím datové schránky Hutě Resort s.r.o. – hpz5vgu. Elektronická komunikace emailem není spolehlivou formou doručení.

Recepcí je chápáno místo, kde dochází k registraci Ubytovaného, podávají se informace o rekreačním středisku, o službách Ubytovatele.

Obvyklou dobou příjezdu hostů je 14:00 na místo a obvyklou dobou odjezdu hostů (uvolnění ubytovací jednotky) je 10:00. Zde je nutné zachovat nutný technologický čas na úklid a přípravu ubytovací jednotky pro dalšího hosta.

Zvířetem a/nebo mazlíčkem se rozumí běžně chovaná zvířata jako morče, králík, křeček, kočka domácí či psi různých plemen. Ostatní druhy zvířat není dovoleno v areálu RS Hutě Resort mít.

Provozní a ubytovací řád RS Hutě Resort se vztahuje na celé rekreační středisko Hutě Resort a platí pro všechny Hosty bez výjimky.

Každý Host se musí seznámit s tímto Provozním a ubytovacím řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením Ceny Host potvrzuje, že byl seznámen s tímto Provozním a ubytovacím řádem a že mu v plném rozsahu porozuměl.

RS Hutě Resort se nachází v Chráněné krajinné oblasti Brdy (dále jen CHKO Brdy), a proto jsou hosté povinni dodržovat i předpisy vztahující se k CHKO Brdy.


I. PRÁVA A POVINNOSTI HOSTŮ
1. Host má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně jako vybavení společných prostor.

2. Host užívá prostory a vybavení rekreačního střediska s ohledem na běžná opotřebení a případné škody, které Host způsobil, je povinen neprodleně uhradit.

3. Za bezpečnost dětí při pohybu v RS Hutě Resort zodpovídají jejich zákonní zástupci.

4. Každý host je povinen dodržovat požární poplachové směrnice RS Hutě Resort.

5. Každý Host je povinen dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních a umývárně nádobí, komunální odpad odkládat pouze do kontejnerů na vyhrazených místech.

6. Každý Host je povinen dodržovat v době od 23hod do 7hod noční klid, tedy nerušit ostatní osoby hlukem. V době konání kulturních akcí schválených Ubytovatelem se mění doba nočního klidu od 24.00 do 7.00 hod.

7. Hosté mohou provozovat sporty (zejména míčové hry) pouze na místech tomu určených. Volejbalové hřiště, travnatá plocha určená Ubytovatelem.

8. V celém areálu RS Hutě Resort platí přísný zákaz 

– rozdělávat oheň a používat jakkoli otevřený oheň na jiném, než k tomu vyhrazeném místě, zejména pak na Místech/Místech ubytování;

– kouření, tedy ve všech Místech/Místech ubytování, ve všech jakýchkoli jiných vnitřních prostorách, jakož i ve všech venkovních prostorách vyjma těch, které jsou pro kouření vyhrazeny;

– odhazování odpadků či cigaretových nedopalků;

– držet, vyrábět či přechovávat omamné či psychotropní látky;

– vynášení jakéhokoliv skla z prostor baru-společenské místnosti;

– jezdit motorovými i nemotorovými vozidly rychlostí vyšší než 10km/hod;

– poškozovat, svévolně upravovat a jinak nakládat se zelení;

– odkládat velkoobjemový a nebezpečný odpad;

– vykonávat osobní potřebu (malou i velkou) mimo WC. 

9. Host dále nesmí

-parkovat u chatičky nebo jezdit svým vozidlem k chatičce nebo stanu z důvodu ničení travnaté plochy. A to ani jen pro vyložení osobních či jiných věcí z vozidla. Výjimku mají hosté, kteří mají pronájem parkovacího místa pro karavan nebo obytné (rekreační) vozidlo.

– odnášet z RS Hutě Resort jakékoli vybavení, stěhovat či přemisťovat vybavení či nábytek bez souhlasu Ubytovatele;

– umožnit vstup a ubytování do RS Hutě Resort jiné osobě, než Hostu RS Hutě Resort bez vědomí Ubytovatele a bez registrace takové osoby;

– používat v RS Hutě Resort vlastní elektrospotřebiče s výjimkou osobních malých spotřebičů (fén, holící strojek, dobíjení mobilní telefonů, tabletů, atd.).

– manipulovat v rozvaděčích nebo zasahovat do elektroinstalace. Případné škody způsobené nedodržením těchto podmínek budou dány příslušnému Hostu.

– dobíjet si elektrický vůz. V případě potřeby nutno domluvit podmínky odprodeje elektrické energie s Ubytovatelem.

– umožnit přenocování jiným osobám, rodinným příslušníkům, které nejsou přihlášeny k pobytu ve všech typech ubytování. 

10. Ubytovatel má právo kontroly všech ubytovacích typů a/nebo Míst. Jedná se zejména o kontrolu zaplacení Ceny a dodržování podmínek tohoto Řádu.

11. Sprchy jsou otevřeny od 7:00 – 18:00. Toalety jsou otevřeny nonstop 24/7. Prodloužení doby sprchování je v pravomoci administrátora. 

12. Zvířata a domácí mazlíčci 

– na každou ubytovací jednotku mohou být maximálně 2 zvířata

– za zvíře se platí Ubytovatelem určený poplatek;

– zvíře smí pohybovat po areálu pouze pod dohledem Hosta a na vodítku;

– je nutné uklízet po zvířeti bezprostředně po znečistění areálu;

– zvíře se nesmí koupat v bazénu v areálu; 

13. Každý Host odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí sám nebo osoby s ním ubytované/užívající Místo nebo jiné osoby, kterým umožnil vstup do RS Hutě Resort nebo využití služeb Ubytovatele.

14. Práva a povinnosti či zákazy dle těchto všeobecných obchodních podmínek, zákonem stanovených práv a povinností platí také pro osoby ubytované společně s Hostem/užívající Místo společně s Hostem a Host odpovídá za jejich dodržování.

15. Ubytovatel neprovozuje ve svém areálu koupaliště a případné koupání je tedy na vlastní nebezpečí.

16. Host je povinen nejpozději v den odjezdu uhradit veškeré náklady spojené s využitím rekreačního střediska, včetně doplňkových služeb a škod, které způsobil.

17. Host je povinen nahlásit Ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků a to i EU.

 

II. OBJEDNÁVÁNÍ UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

 

1. Ubytování v RS Hutě Resort se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování, na jejímž základě Ubytovatel poskytuje Ubytovanému přechodné ubytování v Místě ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný se zavazuje Ubytovateli za ubytování a služby zaplatit.

2. Poskytnutí Místa v RS Hutě Resort se uskutečňuje na základě smlouvy o poskytnutí místa, na jejímž základě Ubytovatel poskytuje Místo na ujednanou dobu a zákazník se zavazuje za poskytnutí Místa zaplatit.

3. Objednat ubytování či Místo v RS Hutě Resort lze

a) poštou, e-mailem či jinou internetovou komunikací, popř. telefonicky s následným písemným potvrzením objednávky ze strany zákazníka;

b) přímo v areálu vyplněním registrační karty Hosta.

4. K uzavření smlouvy o ubytování či poskytnutí Místa dochází

a) v případě písemné objednávky, popř. telefonické objednávky s následným písemným potvrzením ze strany Hosta, okamžikem potvrzení ze strany Hosta;

b) vyplněním registrační karty/přihlašovacího lístku Hosta.

5. Změnu sjednaného termínu ubytování/poskytnutí Místa či počtu osob lze učinit pouze na základě dohody Ubytovatele a Hosta.

6. Ubytovatel je oprávněn ve zvláštních případech změnit ubytování/Místo, které se však podstatně nebude odchylovat od závazně potvrzené objednávky.

7. V prostoru RS Hutě Resort se může ubytovat/umístit stan/vozidlo pouze Host, který se řádně přihlásí na recepci umístěné v areálu RS Hutě Resort, předloží průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný státem vydaný doklad s uvedením identifikačních údajů) a zaplatí Cenu.

 

VSTUP A UŽÍVÁNÍ RS Hutě Resort JE POVOLENO POUZE OSOBÁM, kteří netrpí infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

 

III. CENY A STORNO PODMÍNKY 

1. Ceny za ubytování či poskytnutí Místa, jakož i ceny za jednorázový vstup do RS Hutě Resort jsou uvedeny na internetových stránkách Ubytovatele a na recepci RS Hutě Resort.

2. Cena se hradí celá před objednaným ubytováním.

2. Ubytovatel je oprávněn kdykoli vyžadovat uhrazení zálohy ve výši minimálně 50% z Ceny. Host je povinen požadovanou zálohu zaplatit ve lhůtě stanovené Ubytovatelem.

V případě prodlení Hosta se zaplacením požadované zálohy je Ubytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Host je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa (provést storno) přede dnem nástupu k ubytování/využití Místa, a to písemným oznámením o odstoupení od smlouvy (provedením storna). Ubytovatel je v takovém případě oprávněn účtovat Hostu níže uvedený storno poplatek z celkové Ceny, pokud nejsou dohodnuté storno podmínky individuálně jinak, a Host se zavazuje storno poplatek zaplatit.

4. Okamžik doručení odstoupení od smlouvy Ubytovateli (v kalendářních dnech)

– 30 dní před plánovaným nástupem – 0% z celkové Ceny pobytu

– 30 – 14 dní před plánovaným nástupem – 50% z celkové Ceny pobytu

– 14 – 0 dní před plánovaným nástupem – 100% z celkové Ceny pobytu

– Host bere na vědomí, že storno poplatek představuje smluvní pokutu za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok Ubytovatele na náhradu škody dle ustanovení § 2330 odst.2 občanského zákoníku.

– při předčasném ukončení ubytování ze strany Hosta bez zavinění Ubytovatele, není Ubytovatel povinen vrátit Hostu zaplacenou cenu ubytování ani z části. Host bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušení ubytovací služby ze strany Hosta představuje nárok Ubytovatele na náhradu škody dle ustanovení §2330 odst.2 občanského zákoníku.

-výše storno poplatku se vypočítává vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných Ubytovaným a/nebo Hostem, a to včetně příplatků, poplatků, a daně z přidané hodnoty.

– v případě výjimečných situací může Ubytovatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně odstoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně Ubytovateli.

– v případě, že bude na straně objednatele více osob, budou tyto v případě vzniku nároku na zaplacení storno poplatku zavázány společně a nerozdílně.

-splatnost storno poplatku se řídí splatností zrušených rezervovaných ubytovacích služeb. 

5. Tak zvané – NO SHOW, tj. v případě, že se Host nedostaví v první den, tj. v den nástupu k ubytování/využití Místa, do 20hod, smlouva o ubytování/poskytnutí místa se ruší a Ubytovateli vzniká nárok a je oprávněn účtovat storno poplatek ve výši 100% z celkové Ceny pobytu.

6. V případě vzniku nároku Ubytovatele na zaplacení stornopoplatku je Ubytovatel oprávněn započítat stornopoplatky proti Hostem zaplacené záloze.

7. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa zejm. v případech dle čl. V.3, VII. tohoto provozního a ubytovacího řádu.

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Host je povinen zaplatit celou Cenu včetně poplatku (z ubytovací kapacity), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu, při příjezdu v hotovosti nebo platební kartou (dle možností Ubytovatele).

2. V případě sjednání prodloužení ubytování/poskytnutí Místa je Host povinen zaplatit doplatek za prodloužení při sjednání prodloužení ubytování/poskytnutí Místa. Hostu nevzniká právo užívat tu samou ubytovací jednotku.

3. Host je povinen dále zaplatit případné další náklady, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty, a to kdykoli jej o zaplacení Ubytovatel požádá, nejpozději v okamžiku odjezdu.

4. Platit lze hotově v českých korunách nebo platební kartou (bezkontaktně, QR kódem).

 

V. Registrace a odregistrace (CHECK-IN, CHECK-OUT) 

1. Check in, čili registrace Hosta. Host je oprávněn nastoupit k ubytování/k poskytnutí Místa v první den sjednaného ubytování/poskytnutí Místa od 14.00hod do 20hod. Při nástupu na ubytování /poskytnutí Místa je Host, resp. všechny osoby ubytovávané společně s Hostem, povinen předložit občanský průkaz, cestovní pas či jiný průkaz totožnosti a správnost údajů stvrdit na registrační kartě/přihlašovacím lístku. V případě nepředložení platného dokladu totožnosti se smlouva o ubytování/o poskytnutí Místa okamžikem nepředložení platného dokladu totožnosti ruší a Ubytovatel je oprávněn požadovat a Host je povinen zaplatit Ubytovateli storno poplatek ve výši 100% z celkové Ceny.

2. Host má právo, aby společně s ním byly ubytovány pouze osoby uvedené v objednávce ubytování/poskytnutí Místa a pouze v počtu, který odpovídá zaplacenému počtu dle sjednaného ubytování /Místa.

3. Ubytovatel  je oprávněn Hosta neubytovat, pokud

– chování Hosta neodpovídá dobrým mravům;

– Host je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek;

– Host či jeho oděv či zavazadla je nadměrně znečištěn;

– Host vykazuje známky infekční či parazitární nemoci, byl mu nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.

Takové osoby je Ubytovatel dále oprávněn z ubytování / užívání Místa kdykoli vykázat; Host je povinen v takovém případě zaplatit 100% celkové Ceny. 

4. Check out, čili odregistrace Hosta. Host je povinen opustit místo ubytování / Místo do 10:00 hod dne, který je sjednán jako poslední den ubytování/poskytnutí Místa. V případě nedodržení času pro opuštění místa ubytování /Místa nebo v případě prodloužení doby pro opuštěné místa ubytování / Místa je Ubytovatel oprávněn hostu naúčtovat poplatek za prodloužení ve výši 200,-Kč za každou započatou hodinu.

5. Brána a vjezd do areálu RS Hutě Resort jsou uzavřeny v době od 22.00 do 7.00 hod.

 

VI. MÍSTO UBYTOVÁNÍ, MÍSTO 

1. Stavět stany a parkovat vozidla mohou Hosté pouze v prostorech k tomu vyčleněných a Ubytovatelem určených. Místa jsou uvedena na mapce rekreačního střediska na internetu www.huteresort.cz.

2. Ubytovatel neprovozuje službu hlídaného parkoviště.

Vjezdem do areálu RS Hutě Resort nevzniká žádná smlouva o úschově ani jakékoliv obdobné ujednání a jediným smluvním závazkem Ubytovatele je samotné umožnění dočasně použít dané Místo ubytování / Místo. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození vozidla, za ztrátu či poškození jeho obsahu a za škody způsobené osobám a zvířatům, rovněž není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší moci a za škody způsobené vandalismem.

3. Za škodu způsobenou na věcech vnesených a odložených klientem do Místa ubytování Ubytovatel odpovídá podle pravidel zákona 89/2012Sb., občanský zákoník. Ubytovatel proto neodpovídá za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci, které mu nebyly dány do úschovy. Pro uložení uvedených věcí slouží Hostu trezor Ubytovatele umístěný u Ubytovatele, do kterého doporučuje uložit všechny cennosti, a do které je možno Ubytovatele k uložení předat v recepci RS Hutě Resort.

4. Úschovna jízdních kol je k dispozici pro Ubytované a Hosty se zaplaceným Místem, a to do vyčerpání kapacity Ubytovatele. Ubytovatel doporučuje odkládat jízdní kola výhradně do úschovny kol. Místa na kola určená v areálu RS Hutě Resort nejsou místem, které by byly jakkoli hlídané a Ubytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či poškození kol.

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE 

1. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

2. Ubytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování / poskytnutí místa i bez výpovědní doby a bez náhrady, a to pokud Host, popř. osoby s ním ubytované/užívající Místo, hrubě poruší jakoukoli ze svých povinností vyplývající ze smlouvy o ubytování/o poskytnutí místa, těchto všeobecných obchodních podmínek či povinnosti stanovených zákonem. Za hrubé porušení se považuje zejména porušení povinností dle čl. I. těchto všeobecných obchodních podmínek či platebních povinností Hosta.

3. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa, je-li uskutečnění ubytování / poskytnutí místa ztíženo nebo ohroženo či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných událostí, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předvídat (zejm. vyšší moc, přerušení dodávek energií spojených s užíváním rekreačního střediska či jakékoli jeho části, poškození Místa ubytování či Místa v době před nástupem na ubytování/užívání Místa, které není Ubytovatel schopen řádně a včas napravit).

4. Zrušení pobytu je Ubytovatel povinen oznámit Hostu bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží Host zaplacenou zálohu bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá Host nárok na žádné další náhrady.

5. Pokud Host zanechá své věci v Místě ubytování / Místě po skončení pobytu, je Ubytovatel oprávněn věci Hosta z Místa ubytování / Místa vyklidit a uskladnit je na bezpečném místě. Po uhrazení případného dluhu vůči Ubytovateli vydá Ubytovatel uskladněné věci Hostu nebo mu je pošle na udanou adresu dobírkou, kde mu budou vyúčtovány veškeré náklady s ubytováním, uskladněním a odesláním.

6. Ubytovatel si je oprávněn odmítnout vyprat ložní prádlo, jež je nadměrně znečištěno nebo je poškozeno. Náhrada škody bude požadována v plné výši pořizovací ceně týkajícího se prádla.

7. Ubytovatel neručí za ztrátu a odcizení osobních věcí všech Hostů.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Odstoupením od smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa či výpovědí těchto smluv nezaniká Ubytovateli nárok na zaplacení storno poplatků.

2. Vztah mezi Ubytovaným a Hostem se řídí právními předpisy České republiky, zejm. zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Uzavřením smlouvy o ubytování / o poskytnutí místa smluvní strany (podnikatelé) sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, že místně příslušným soudem pro případ jejich sporů vyplývajících ze smlouvy o ubytování či těchto všeobecných obchodních podmínek bude Okresní soud v Příbrami, popř. Krajský soud v Praze.

4. V případě, že by mezi Ubytovatelem a Hostem, který má pro ten účel zákonné postavení spotřebitele, došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb ubytování, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Host podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu věcně příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

6. Host tímto uděluje souhlas Ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence ubytovaných hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky.

7. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 01.04.2024. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi Ubytovatelem a Hostem upraveny výlučně písemnou formou. Předané osobní údaje Hosta uvedené v objednávce budou použity pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a Hostem.

 

Hutě Resort s.r.o., zastoupený Martinem Ďurinou, jednatelem